Mae PROCESSIONS ar y ffordd – cwta fis i fynd!

Cofrestrwch nawr i gymryd rhan yn y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn www.processions.co.uk/register

Gwaith celf gan lu o bobl yw PROCESSIONS, a’r cyfan yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Sul 10 Mehefin 2018.

Artichoke mewn partneriaeth â Gŵyl y Llais a Chanolfan Mileniwm Cymru sy’n cynhyrchu PROCESSIONS, ac 14-18 NOW sydd wedi’i gomisiynu. Bydd y digwyddiad yn dathlu canrif ers i’r menywod cyntaf ym Mhrydain gael yr hawl i bleidleisio.

Ddydd Sul 10 Mehefin, bydd menywod (gan gynnwys y rheini sy’n eu diffinio’u hunain yn fenywod ac yn anneuaidd) a merched yng Nghaerdydd yn cyd-gerdded i greu’r gwaith celf byw, llawn dathliad hwn. Bydd Processions hefyd yn cael ei gynnal ar yr un pryd yn Llundain, Belfast a Chaeredin.  

Bydd y rheini sy’n cymryd rhan yn cael darn o ddefnydd gwyrdd, gwyn neu fioled i’w wisgo – sef lliwiau’r mudiad swffragét. Drwy goreograffi, bydd bandiau’n cael eu creu er mwyn ymddangos fel afon o liw sy’n llifo drwy strydoedd y ddinas, gan gyflwyno portread byw o fenywod a merched yn yr unfed ganrif ar hugain.

Fel rhan o’r prosiect, mae 100 o sefydliadau ledled y Deyrnas Unedig – gan gynnwys Peak Cymru, Span Arts a Theatr Clwyd yng Nghymru – wedi’u comisiynu i greu baneri â llaw ar y cyd ag artistiaid benywaidd, a bydd y cyfranwyr yn cario'r rhain wrth orymdeithio. Bydd y baneri yn rhoi llais i obeithion a phryderon menywod yn yr unfed ganrif ar hugain.

Mae nifer o fenywod amlwg o Gymru wedi ymuno â PROCESSIONS fel llysgenhadon, a byddan nhw’n cerdded drwy strydoedd Caerdydd i gydnabod y cynnydd sydd wedi’i wneud i sicrhau cydraddoldeb i fenywod yn y ganrif ddiwethaf – a’r ffaith bod llawer o waith o hyd i’w wneud yn hyn o beth.

 

Ymhlith y llysgenhadon mae:

Laura McAllister CBE, academydd o Gymru a phencampwraig ar y meysydd chwarae ar ôl ennill 24 cap i dîm pêl-droed cenedlaethol menywod Cymru. Bu’n Gadeirydd Chwaraeon Cymru rhwng 2010 a 2016

  • “Rwy’n cefnogi’r fenter gyffrous hon gan fy mod i’n awyddus i’m merch gael yr un cyfleoedd a’r un dyfodol â bechgyn pan fydd hi’n hŷn. Nid wyf yn barod i aros am y newid poenus o araf sydd i'w weld yn dderbyniol gan rai.”

 

Carolyn Hitt, newyddiadurwraig, darlledwraig ac awdures lwyddiannus, a’i llais wedi rhoi sylwebaeth gymdeithasol a diwylliannol yn y cyfryngau yng Nghymru ers dros 20 mlynedd  

  • “Rwyf wrth fy modd yn cefnogi prosiect Processions. Rwyf wastad wedi cael fy rhyfeddu gan straeon am y menywod o Gymru a frwydrodd am y bleidlais ac felly mae’n bwysig dathlu eu dewrder wrth nodi'r canmlwyddiant hwn.”

 

Yr actores a’r gantores Carys Eleri, sy’n enwog am ei pherfformiadau creadigol a beiddgar, a’r rheini’n edrych ar fywyd fel menyw yn yr unfed ganrif ar hugain  

  •  “Mae’n anodd credu mai dim ond canrif sydd ers i fenywod ennill yr hawl i bleidleisio. Rwy’n 35 oed felly ni fyddai fy hen fam-gu wedi bod â’r hawl honno. Mae Gŵyl y Llais yng Nghaerdydd yn sicrhau bod llais y fenyw i’w glywed yn uchel, yn glir ac yn gwbl hyfryd – dathliad o ennill yr hawl i ddefnyddio’r llais hwnnw. Rwyf wrth fy modd eu bod wedi gofyn imi fod yn llysgennad yn yr orymdaith gan wisgo lliwiau’r mudiad swffragét er mwyn rhoi teyrnged, diolch a meddwl yn ddwys am beth mae hyn yn ei olygu i mi ac i ni y dyddiau yma. Diolch ferched!’

Dilys Price, sydd â Record Guinness y Byd am blymio o’r awyr – hi yw’r fenyw hynaf yn y byd i wneud hynny. Mae hi hefyd yn sylfaenydd Touch Trust, elusen sy’n trefnu rhaglenni symud creadigol i bobl sydd ag anableddau dysgu

Lisa Jên, prif gantores un o fandiau mwyaf poblogaidd a thrawiadol Cymru, 9 Bach

 

Mae’r prosiect wedi bod yn bosibl yng Nghymru drwy gefnogaeth ein partner balch NatWest, Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Cynllun Prosiectau Diwylliannol Cyngor Caerdydd, y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Treftadaeth y Loteri, a’r Adran dros Faterion Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â

Nia Llewelyn Jones | nia@niajones.co.uk | +44 0797 451 9360

Alice Clifford | alice.clifford@flint-pr.com​ | 0203 463 2087

 

Cefnogwyr PROCESSIONS

Partner balch
NatWest

 

Prif bartneriaid
Swyddfa Cydraddoldebau’r Llywodraeth

It’s A Monthly Thing

 

Prif gefnogwyr
Cyngor Celfyddydau Cymru

Creative Scotland

Event Scotland

Facebook

Paul Hamlyn Foundation

Llywodraeth yr Alban

 

Partneriaid

Rothschild Foundation

Llywodraeth Cymru

Sefydliadau cyswllt

30% Club

Airbnb

Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon

Cyngor Dinas Belfast

Cyngor Dinas Caeredin

Awdurdod Llundain Fwyaf

Hogan Lovells

Uwch Gomisiwn Seland Newydd

 

Cefnogwyr

Cynllun Prosiectau Diwylliannol Cyngor Caerdydd

The Sylvia Waddilove Foundation UK

Worshipful Company of Carpenters

 

Prif noddwyr Artichoke

Cyngor Celfyddydau Lloegr

Bloomberg Philanthropies

Leathersellers’ Company Charitable Fund

 

Postwyd gan