Polisi Preifatrwydd

Mae Canolfan Mileniwm Cymru (“ni” neu “ein”) yn ymrwymedig i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd.

Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n telerau defnydd ac unrhyw ddogfennau eraill y cyfeirir atynt) yn nodi ar ba sail y byddwn yn prosesu unrhyw ddata personol a gasglwn gennych neu a ddarperir gennych (gan gynnwys data a gesglir/a ddarperir ar-lein, dros y ffôn neu mewn person). Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion mewn perthynas â’ch data personol a sut y byddwn yn ymdrin ag ef.

At ddiben Deddf Diogelu Data 1998 (y “Ddeddf”), y rheolwr data yw Canolfan Mileniwm Cymru, cwmni cyfyngedig drwy warant, sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru a Lloegr â’r rhif cwmni 3221924 a’r rhif elusen 1060458, y mae ei gyfeiriad cofrestredig ym Mhlas Bute, Caerdydd CF10 5AL.

Ein cynrychiolydd enwebedig at ddiben y Ddeddf yw ein Prif Weithredwr.

GWYBODAETH Y GALLWN EI CHASGLU ODDI WRTHYCH

Gallwn gasglu a phrosesu’r data canlynol amdanoch:

gwybodaeth a ddarperir gennych wrth lenwi ffurflenni ar ein gwefan ar yganolfan.org.uk (“ein gwefan”). Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth a ddarperir pan fyddwch yn cofrestru i ddefnyddio ein gwefan, tanysgrifio i’n gwasanaethau, gosod archebion, cyflwyno deunydd neu sylwadau neu ofyn am wasanaethau pellach. Gallwn hefyd ofyn i chi am wybodaeth pan fyddwch yn rhoi cynnig ar gystadleuaeth neu gynnig hyrwyddo a noddir gennym, a phan fyddwch yn rhoi gwybod am broblem ynghylch ein gwefan;
os byddwch yn cysylltu â ni, gallwn gadw cofnod o’r ohebiaeth honno;
gallwn hefyd ofyn i chi gwblhau arolygon a ddefnyddiwn at ddibenion ymchwil, ond nid oes rhaid i chi ymateb iddynt;
manylion unrhyw drafodion a wnewch ar ein gwefan ac unrhyw archebion a gwblheir gennych (gan gynnwys unrhyw wasanaethau a ddarparwn i chi yn sgil eich ymweliad â’n safle);
manylion eich ymweliadau â’n gwefan gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i ddata traffig, data lleoliad, blogiau a data cyfathrebu arall, pa un a oes angen y data hwn arnom at ein dibenion bilio ein hunain neu beidio a’r adnoddau a ddefnyddir gennych.
Gall data o’r fath gynnwys eich enw, eich cyfeiriad dosbarthu, eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn a rhifau eich cardiau debyd a/neu gardiau credyd. O ran rhifau cardiau debyd a/neu gardiau credyd, dim ond am gyhyd ag y credwn sy’n rhesymol angenrheidiol y byddwn yn cadw’r rhain.

Gallwn hefyd ofyn i chi ateb cwestiynau cyffredinol amrywiol amdanoch eich hun gan gynnwys unrhyw feysydd sydd o ddiddordeb i chi fel y gallwn deilwra gwybodaeth yn y dyfodol yn unol â’r meysydd a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni.

Gweler hefyd y paragraffau isod o dan y penawdau “Ein Defnydd o Deledu Cylch Cyfyng” a “Cofnodion o Ymwelwyr â’n Safle”.

MONITRO TRAFFIG DEFNYDDWYR

Gallwn fonitro traffig defnyddwyr cyfunol i’n helpu i ddatblygu a gwella ein gwefan er budd pob defnyddiwr.

CYFEIRIADAU IP

Gallwn gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, gan gynnwys eich cyfeiriad IP, eich system weithredu a’ch math o borwr lle bo’r wybodaeth honno ar gael, er mwyn gweinyddu’r system a rhoi gwybodaeth gyfunol i’n hysbysebwyr. Data ystadegol yw hwn am gamau a phatrymau pori ein defnyddwyr, ac nid yw’n enwi unrhyw unigolyn.

CWCIS

Am yr un rheswm, gallwn gael gwybodaeth am eich defnydd o’r rhyngrwyd yn gyffredinol drwy ddefnyddio ffeil gwcis a gaiff ei storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth a drosglwyddir i yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn ein helpu i wella ein gwefan a darparu gwasanaeth gwell a mwy personol. Mae rhai o’r cwcis a ddefnyddiwn yn hanfodol i weithrediad y wefan.

Defnyddir cwcis yn gyffredin i wneud i wefannau weithio, neu weithio’n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchenogion y wefan. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu i chi reoli’r rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael rhagor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i allaboutcookies.org.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics wrth ddefnyddio gwefannau, ewch i tools.google.com/dlpage/gaoptout.